Badania i Rozwój

Zespół badawczo-rozwojowy firmy ChemProf w wyniku integracji multi-dyscyplianarnego zespołu, prowadzeniu wszechstronnych badań we współpracy z krajowymi i zagranicznymi podmiotami badawczymi i badawczo-rozwojowymi, prowadzeniu usług badawczo- wdrożeniowych w oparciu o rozwój  kadry własnej prowadzi kompleksowe badania, prace badawczo-rozwojowe i wdrożenia technologii oraz produktów do produkcji przemysłowej.

Kompleksowa usługa badawcza, badawczo-rozwojowa oraz wdrożeń oferowana przez ChemProf jest nowością na rynku ze względu na muli-interdyscyplinarność, specyfikę i ścisłe powiązanie zarówno ze światem nauki jak i z własnym zakładem produkcyjnym oraz zakładami produkcyjnymi Klientów.

Oferujemy realizację zadań od pomysłu do produktu przy aktywnym udziale Klienta, w jednym miejscu i w ustalonym czasie.

Nasze usługi są ewenementem na skalę europejską i światową. Nasz zespół, o kapitalnych umiejętnościach naukowych, badawczych i analitycznych jest w stanie podjąć się realizacji i rozwiązać problemy naszych Klientów oraz pomóc stworzyć innowacyjne produkty, technologie i usługi. Przyczyniają się do tego:

 • Aktywna współpraca z Klientem przy realizacji zlecenia
 • Doświadczenie, kwalifikacje i profesjonalizm pracowników
 • Stale podnoszenie kwalifikacji zespołu badawczo-rozwojowego
 • Współpraca z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi
 • Aktywne uczestnictwo o międzynarodowych i krajowych projektach badawczych i badawczo-rozwojowych
 • Publikowanie wyników badań w światowych periodykach naukowych
 • Uczestnictwo w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, szkoleniach, warsztatach szkoleniowych
 • Najnowocześniejsza aparatura badawcza i badawczo-pomiarowa
 • Specjalistyczne laboratoria
 • Dokładność, precyzję, powtarzalność i odtwarzalność stosowanych metod pomiarów.
 • Krótki czas oczekiwania na realizację usługi badawczej i badawczo-rozwojowej

Zespół badawczo rozwojowy

Obejmuje 21 osób, w tym 6 osób minimum ze stopniem doktora (w tym 1 osoba z tytułem profesora) oraz 5 osób w trakcie procedury otrzymania stopnia doktora (w tym 3 w trakcie realizacji doktoratu wdrożeniowego). Pracownicy firmy tworzący zespół badawczo-rozwojowy uzyskali wykształcenie studiów magisterskich lub doktoranckich z następujących kierunków:

 • Agronomia
 • Biotechnologia
 • Biotechnologia przemysłowa
 • Biotechnologia rozrodu zwierząt
 • Biotechnologia w ochronie środowiska
 • Chemia
 • Ochrona środowiska – biotechnologia  w ochronie środowiska
 • Ochrona środowiska – inżynieria środowiska
 • Ochrona środowiska – odnawialne źródła energii
 • Process Engineering
 • Rolnictwo i ogrodnictwo
 • Rybactwo
 • Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

W trakcie finalizacji są rozprawy doktorskie z dyscyplin: Biologia (1), Weterynaria (2 – wszystkie wdrożeniowe), Zootechnika i Rybactwo (2 – jeden wdrożeniowy).

W zależności od potrzeb realizacji poszczególnych zadań, tworzone są specjalistyczne zespoły, często interdyscyplinarne, których zadaniem jest realizacja konkretnego zadania. W trakcie prac, zespoły te, w miarę potrzeb współpracują z jednostkami naukowymi lub przedsiębiorstwami.

Dorobek naukowy zespołu badawczo-rozwojowego (stan na dzień 18.10.2021)

Wg bazy Scopus

295 – sumaryczna liczba publikacji naukowych, w tym

66 – sumaryczna liczba publikacji z przedstawicielami przemysłu, biznesu

53 – sumaryczna liczba publikacji z partnerami zagranicznymi z następujących krajów: Belgia, Czechy, Dania, Egipt, Francja, Iran, Irlandia, Kazachstan, Norwegia, Rumunia, Ukraina, USA, Węgry, Włochy.

71 – sumaryczny indeks Hirtsh’a

4118 – sumaryczna ilość cytowań publikacji zespołu

Pozostały dorobek naukowy:

189 ­Publikacje, monografie i rozdziały w monografiach nie ujęte w bazie SCOPUS

322 –wystąpienia i prezentacje na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych

25 – udział w komitetach naukowych międzynarodowych konferencji naukowych i szkoleń

40 – udział w komitetach naukowych krajowych konferencji naukowych i szkoleń

Projekty badawczo-rozwojowe

Badawczo-rozwojowe projekty międzynarodowe: koordynacja – 3; udział – 11

Badawczo-rozwojowe projekty krajowe: koordynacja – 10; udział – 35

Rezultaty działalności badawczo-rozwojowej obejmują:

18 – patenty i wzory użytkowe

28 – innowacyjne technologie/techniki wdrożone do praktyki

251 – innowacyjne produkty wdrożone do produkcji


Partnerzy

Certyfikaty

ChemProf

Doradztwo Chemiczne s.c.
Katarzyna Łuczyńska i Michał Łuczyński

Gutkowo 54B
11-041 Olsztyn

biuro@chemprof.pl
+48 89 527 05 82

Laboratorium:
laboratorium@chemprof.pl
+48 668 405 645

 

NIP: 739-372-54-29

REGON 280358240
BDO 000119597